วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การพัฒนาโปรแกรม


การพัฒนาโปรแกรม
ทางผู้จัดทำได้ทำการพัฒนาโปรแกรมนี้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ด้วยภาษา c#
ซึ่งเริ่มตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้

1 การวิเคราะห์ปัญหา
โดยวัตถุประสงค์ของโปรแกรม “คำนวณคะแนนกสพท.” คือ ผู้ใช้สามารถคำนวณคะแนนรวมของตนเพื่อใช้คาดคะเนโอกาสที่จะสอบติดในอันดับที่เลือกไว้
ข้อมูลเข้า คือ คะแนนสอบวิชาเฉพาะแพทย์และคะแนนรายวิชาต่างๆจากการสอบ 9 วิชาสามัญ
การประมวลผล คือ โปรแกรมนำค่าคะแนนไปคูณกับค่าน้ำหนักของแต่ละรายวิชาแล้วนำค่าที่ได้มาบวกกัน เพื่อให้ได้ค่าคะแนนรวมออกมา
แสดงผล เป็นค่าคะแนนรวมที่จะใช้ในการเลือกอันดับในระบบการสอบของสนามกสพท.

2.การออกแบบโปรแกรม
ออกแบบโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 (C#)

3.การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#

4.การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้นได้มีการทดลองรันโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดจนโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์

5.การทำเอกสารประกอบโปรแกรม

ทางผู้จัดทำได้จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนกสพท.โดยใช้โปรแกรมและ Microsoft PowerPoint และ Microsoft Word  



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น