วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สรุปผลการพัฒนาโปรแกรมสรุปผลการพัฒนาโปรแกรม 
จากการพัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนนกสพท.พบว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างปกติ และสามารถคำนวณคะแนนโดยรวมจากการสอบวิชาเฉพาะแพทย์และการสอบ9วิชาสามัญเพื่อนำไปใช้ในการเลือกอันดับในการสอบกสพท.ได้อย่างถูกต้อง
โดยทางผู้จัดทำมีข้อคิดเห็นว่าโปรแกรมคำนวณคะแนนกสพท.นี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่นักเรียนผู้ซึ่งกำลังเตรียมตัวสอบเข้าในคณะที่เข้าร่วมกับสนามสอบกสพท. และยังเป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบการใช้งานสะดวกและง่าย สามารถคำนวณคะแนนได้อย่างรวดเร็ว

และเพื่อให้นักเรียนที่กำลังเข้าสอบสนามมหาวิทยาลัยในปีต่อๆไปสามารถคำนวณคะแนนของตนเองของทุกสนามสอบได้โดยโปรแกรมเดียว ซึ่งจะสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการวางแผนและคาดคะเนโอกาสสอบติด จึงคิดว่าควรมีการพัฒนาโปรแกรมต่อไป  โดยให้สามารถคำนวณคะแนนของทุกๆสนามสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

คู่มือการพัฒนาโปรแกรมคู่มือการพัฒนาโปรแกรม


การพัฒนาโปรแกรม


การพัฒนาโปรแกรม
ทางผู้จัดทำได้ทำการพัฒนาโปรแกรมนี้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ด้วยภาษา c#
ซึ่งเริ่มตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้

1 การวิเคราะห์ปัญหา
โดยวัตถุประสงค์ของโปรแกรม “คำนวณคะแนนกสพท.” คือ ผู้ใช้สามารถคำนวณคะแนนรวมของตนเพื่อใช้คาดคะเนโอกาสที่จะสอบติดในอันดับที่เลือกไว้
ข้อมูลเข้า คือ คะแนนสอบวิชาเฉพาะแพทย์และคะแนนรายวิชาต่างๆจากการสอบ 9 วิชาสามัญ
การประมวลผล คือ โปรแกรมนำค่าคะแนนไปคูณกับค่าน้ำหนักของแต่ละรายวิชาแล้วนำค่าที่ได้มาบวกกัน เพื่อให้ได้ค่าคะแนนรวมออกมา
แสดงผล เป็นค่าคะแนนรวมที่จะใช้ในการเลือกอันดับในระบบการสอบของสนามกสพท.

2.การออกแบบโปรแกรม
ออกแบบโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 (C#)

3.การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#

4.การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้นได้มีการทดลองรันโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดจนโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์

5.การทำเอกสารประกอบโปรแกรม

ทางผู้จัดทำได้จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนกสพท.โดยใช้โปรแกรมและ Microsoft PowerPoint และ Microsoft Word  โปรแกรม


โปรแกรมคำนวณคะแนนกสพท.

          โปรแกรม
เนื่องด้วยในปัจจุบันคณะแพทย์ศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาตร์ เป็นคณะยอดนิยมที่นักเรียนทั่งประเทศนิยมเข้าศึกษากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในสนามสอบที่เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในสี่คณะนี่คือสนามสอบกสพท.(กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นสนามสอบที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงและจำเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนการสอบ
ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนนของการสอบกสพท.ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนผู้ที่กำลังเข้าสอบในสนามกสพท.ใช้ในการคำนวณคะแนนล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอ่านและการทำข้อสอบ อีกทั้งยังสามารถใช้คำนวณคะแนนรวมที่นักเรียนได้หลังจากประกาศผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์
1.ใช้ในการคำนวณคะแนนตามระบบการคิดคะแนนของสนามสอบกสพท.

2.สามารถใช้เพื่อคำนวณคะแนนล่วงหน้าเพื่อใช้วางแผนในการกำหนดคะแนนที่ควรทำได้ในการสอบ